ആ ഗസലുകൾ ഇനി ഓർമ്മകൾ മാത്രം. ഇനിയൊരു ഗസ്സലിനും തരാൻ കഴിയില്ല ആ നൊമ്പരതിന്റെ സുഖം

love