ഒന്നു ഉറക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നെൽ കേൾക്കാമായിരുന്ന നോവാണെന്റെയുള്ളിൽ !