ഇന്നു നട്ടൊരു എന്നിൽ
കുളിർമഴ കൊണ്ടൊരെന്നിൽ
ഒരു പാദുകം വന്നു പതിച്ച –
നേരമതിൽ നാളെയുടെ ഒരു
നോവതുണ്ടായിരുന്നു !.

#nature #environment #treeplant #ecosystem
#humanity