ആര്‍ക്കും വേണ്ടി ഒന്നും സൂക്ഷിക്കരുത് ! പക്ഷെ സൂക്ഷിക്കണം ആര്‍ക്കും വേണ്ടി ഒന്നും നഷ്ടപെടാതെ ..!!!