കേരളക്കരയാകെ ചുവപ്പിൽ കുതിർന്നപ്പോൾ അങ്ങ് തെക്കൊരു താമര വിരിഞ്ഞതിൽ !