എഴുതിയ വരികളിൽ
ഓരോ വരികൾ
ഒരു തിരിനാളത്തിൻ
നിറമേകുന്നു!..