ശാന്തം സുന്ദരമീ കാവ്യങ്ങളിൽ
കാവ്യമായതൊന്നു ഞാൻ
തേടി നടന്ന കാതങ്ങൾ
ആയിരമായിരം കഴിഞ്ഞിരുന്നു;
ഞാൻ കണ്ട കാവ്യങ്ങൾ കടലോളം
ആർദ്ദ്രമാണെന്നറിഞ്ഞില്ല പോലും
ഈ ആഴിയുടെ അപാരനീലിമകളിൽ