​സത്യത്തേക്കാൾ സുന്ദരമായതൊന്നു ഭൂമിയിലില്ലതു-

 മാലോകർക്കതു ഒട്ടുമിഷ്ടമില്ലയെന്നതു സത്യം !