എല്ലാ സംഘികളും കാശുകാരാണോ…..?
എന്റെ അറിവില്ല…….

ഇവിടെ ചിലരുടെ പോസ്റ്റ് കണ്ടാൽ തോന്നും BJP ക്കാരും RSS ക്കാരും നേരത്തെ 100 ന്റെ നോട്ടുകൾ എടുത്ത് വച്ചിരുന്നെന്ന്