സ്നേഹം മനസ്സിന്റെ താഴ്വരയില്‍ ഒരു കടലായ്‌ ആഞ്ഞടിക്കുമ്പോള്‍ അതിന്റെ കരയില്‍ ദുഖമെന്ന വേദന; അതില്‍ അലിഞ്ഞു ഇല്ലാതെ ആകുമ്പോള്‍ നാം എന്നും കണ്മറഞ്ഞു പോകുന്ന ദിവസങ്ങളില്‍ എപ്പോയോ ഒരിക്കല്‍ ഇതെല്ലം ഓര്തിട്ടുണ്ടാകാം അല്ലെ. എന്നിട്ടും നമ്മള്‍ എന്നും ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകുന്നു . നിസ്സഹാമായ വേദനയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഓരോ ഓര്‍മ്മകള്‍ …………