എന്റെ നൊമ്പരങ്ങൾ എന്റേതു മാത്രം … എന്റെ വിധി.. ഞാൻ കണ്ട നാളെയുടെ നോവുകൾ…