അവനെ ദൈവം പരീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. കയ്യിൽ ഉണങ്ങിപിടിച്ച ചോര കറ മാഴും വരെ അവന് സ്വസ്ഥത ഇല്ല.അധികാര മോഹം വളർത്തിയ പാപമാ ശിരസ്സിൽ.