എഴുത്തുക്കാരുടെ വാക്കുകൾക്ക് മറ്റുള്ളവർ കത്തി വക്കുമോ എന്ന് അവർ സ്വയം ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് എന്തും വിളിച്ച് പറയാനുള്ള ലൈസൻസ് നമ്മൾ നൽകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ കലാസൃഷ്ടിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സംഭാഷണം ആവിശ്യപെടുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

പഴുത്ത് ചീഞ്ഞത് നമ്മുടെ കാലഘട്ടവും വാർത്താ മാധ്യമങ്ങൾ ആണെന്നാണ് എന്റെ ഒരു ഇത്. വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും കൂടുംതോറും ആളുകൾ (അന്ധ) വിശ്വാസികൾ ആവുകയാണ്.

കണ്ണ് കാണാത്ത വിശ്വാസം.!