കാന്താര പോലെ ചെറിയ ഒരു സിനിമ ഇന്ന് 100 കോടി ക്ലബ്ബിൽ . സിനിമയ്ക്ക് അതിൻ്റേതായ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. … പ്രേക്ഷകർ. നല്ല സിനിമ കഥ, അഭിനയം, അവതരണം കൊണ്ട് മാത്രം വിജയിക്കുന്ന ഒന്നാണ്.അതിനെ ആര് എതിർത്താലും അതിൻ്റെ content നേ കീറി മുറിച്ച് ജാതീയത, രാഷ്ട്രീയം എന്നിവ കുത്തി നിറച്ചാലും നല്ലത് എന്നും വിജയിക്കും. കുറെ മതവും രാഷ്ട്രീയവും ആണ് കഥയുടെ ഫോക്കസ് എന്നത് കൊണ്ടും സിനിമ വിജയിക്കില്ല.