എല്ലാ മാറ്റങ്ങള്‍ക്കു പുറകിലും ഒരു കാരണം ഉണ്ടാവും ! മറഞ്ഞിരിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കില്‍ വെളിപെട്ടതോ !
മാറ്റം അത് പ്രകൃതിയുടെ അഭിവാച്ച്യമായ ഒരു അവസ്ഥയാണ്‌