മഴ കനക്കുന്ന്..

പുഴ കവിഞ്ഞു പുരയിടം

നിറഞ്ഞു മതിലുകൾ തകർത്ത്ആലയങ്ങൾ അടഞ്ഞുആശ്രയ കേന്ദ്രമായ് മാറുന്നു. മഴ വെറും വെള്ളം മാത്രമല്ലഅത് ചിലരുടെ നൊമ്പരങ്ങളിൽനിറഞ്ഞൊഴുകിയ കണ്ണ് നീർ തുള്ളികളും ആവാം. മഴ ക്ലാരയല്ല .. മഴ മഴയാണ്.ഒരു പാട്ടിന് തരാൻ പറ്റാത്ത കുളിരാണ്#rain #flood # landslides #kerala #malaghamar