ഭീതിയുടെ നിഴൽപ്പാടുകൾ എന്നെ വേട്ടയാടി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പൂർണ്ണമായും എന്നെ നശിപ്പിക്കാൻ പോന്ന എന്തോ ഒന്ന് എന്നിലേക്ക് വരുന്നു . മരണത്തെ എനിക്കു തെല്ലും ഭയമില്ല! അത് എന്തായാലും എന്നിൽ വന്നു ചേരണമേ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കാകരുതെ!