പ്രഭാതങ്ങള്‍ കടന്നു പോയ വഴിയിലൂടെ കിരണങ്ങള്‍ തെളിഞ്ഞു പോയ വീഥിഴിലൂടെ ഇനിയും ഒരുപാടു ദൂരം