പ്രണയം പ്രണയിക്കുന്തോരും അടുക്കുന്ന മഹാസാഗരം കണ്ണുകള്‍ കഥ പറയുന്ന ദിവ്യാനുഭൂതി . മനുഷ്യന് മാത്രം കിട്ടിയ വരദാനം