അന്നു ഞാൻ കണ്ട കണ്ണുകളിൽ പ്രണയം ഒട്ടും ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ കണ്ട കണ്ണുകൾ പ്രണയത്താൽ എന്നെ ഹഡാതെ നൊമ്പരപ്പെടുത്തി. ഇന്നു ഞാൻ പ്രണയം കാണാൻ കൊതിച്ച ആ മിഴികൾ എന്റെ കണ്ണിലെ പ്രണയം കാണുമ്പോൾ കൺചിമ്മി അകന്നു പോകുന്നു…..