പോയ് മറഞ്ഞ പൊയ്മുഖങ്ങൾ കാണെ കാണെ എൻകൺകൾ ആകെയാ ഇരുട്ടിൽ!