ഒരു പുഞ്ചിരി അതു ചിലപ്പോൾ ഹൃദയത്തിൽ നിന്നും ഉള്ളതാവണമെന്നില്ല ! …