അവർണ്ണനു൦ സവർണ്ണനു൦ എന്ന വേർതിരിവിനെ കുറിച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവർ ആ പേരിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ആനുകൂല്യങ്ങളു൦ വാങ്ങാൻ അ൪ഹരല്ല …..

#ഒരുകോണോത്തിലെജാതിയു൦ #തൊലിയുടെതൊലിഞ്ഞനിറവു൦

#ലോകാസമസ്തസുഖിലോഭവന്തു!