കഥകൾ എഴുതി പതിഞ്ഞ
താളുകളേക്കാൾ
കഥകൾക്കൊപ്പം ചലിച്ച
തൂലികക്കറിയാം കഥകൾ
തേടി ഞാൻ സഞ്ചരിച്ച
വഴികൾ !….