കടലിന്റെ ആഴങ്ങളിലെ പരൽമീനുകൽ പോൽ കരയിൽ അടിഞ്ഞൊരു ചെരു തുണ്ടുകളിൽ പതിയും മൃതു കണങ്ങൽ #thira കോണോത്തിലെ തിരയും വെള്ളവും