നിയമത്തെ പേടിയില്ല എന്നതാണ് സമൂഹത്തിലെ ആളുകളെ കൂടുതൽ കുറ്റവാളിയാക്കുന്നത്.

സഹജീവികളോടുള്ള ബഹുമാനത്തേക്കാൾ വേണ്ടത് സമൂഹത്തോടുള്ള പേടിയാണ് കുറ്റവാളികൾക്ക് വേണ്ടത്.