കഥകളിൽ ഒരു കഥ പറയും
പല പല കഥകൾ പറയും
ഒരു ചെറുകഥ പറയും
ഇനിയും ഒരു തീരാ-
ചെറുകഥ പറയും
എന്നും എന്നിൽ മായും
കഥകൾ ഞാൻ പറയും.!