ഇന്ന് കടന്നു പോകും നാളെ നേരവും വെളുക്കും
എന്നാൽ ഇന്നുണ്ടായതൊന്നും നാളെയില്ല എന്ന സത്യം;
അത് നാം അറിയുമ്പോൾ നൽകാതെ പോയ നല്ല നിമിഷങ്ങളെ കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പെടാതിരിക്കട്ടെ !