നിരുപദ്രവമായ നുണകളുമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന നാടോടികളാണ് എഴുത്തുകാർ. അവർക്ക് ഭാഷ നുണ പറയാനുള്ളതാണ്. അതിനാൽ എഴുത്തുകാരന്റെ ജീവിതത്തെ പിന്തുടരാതിരിക്കുക .

©Unni.R