പത്തു ലൈക്കിനും കമന്റിനും വേണ്ടി വായിൽ തോന്നുന്നതെല്ലാം എഴുതി വച്ച് മതത്തെയും രാഷ്ട്രീയത്തെയും ദൈവത്തെയും കുറ്റം പറയാനും തെറി വിളിക്കാനും മനുഷ്യർ. ദൈവത്തെ കാർക്കിച്ചു തുപ്പാനും കുറേ പേർ…

ഒരു മനുഷ്യായസ്സിലെ മുഴുവൻ വേദനകളും 8 ദിവസം അനുഭവിച്ച പിഞ്ചോമനയെ മതം മാറിയത്റെ പേരിൽ പുലഭ്യം പറയുന്ന തന്തയില്ലാത്തവൻമാർ …

ആഷ് ടാഗ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നാറികൾ…..

ഇനി ഒരാൾക്കും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു റേയ്പിസ്റ്റിനെയെങ്കിലും കോടതി പച്ചയ്ക്കു കൊല്ലാൻ അവസരം നൽകണം വേദന എന്തെന്നറിയുന്ന മരണം…. പോര മരണത്തേക്കാൾ വലിയ വേദന. കോടതി ചെയ്തില്ല എങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം നമ്മുടെ പെൺമക്കൾക്കു വേണ്ടി സഹോദരിമാർക്ക് വേണ്ടി

No like no comments pls