#സംഘി

എല്ലാ സംഘികളും കാശുകാരാണോ…..?
എന്റെ അറിവില്ല…….

ഇവിടെ ചിലരുടെ പോസ്റ്റ് കണ്ടാൽ തോന്നും BJP ക്കാരും RSS ക്കാരും നേരത്തെ 100 ന്റെ നോട്ടുകൾ എടുത്ത് വച്ചിരുന്നെന്ന്

ഒരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടം ….

അത് ഉണ്ടായാൽ നന്ന് എന്ന് തോന്നിപ്പോകുന്ന നിമിഷം. ജീവതത്തെ കാരിരുമ്പിനോളം ചൂടനുഭവിച്ച ആളുകൾ ഒരു തുള്ളി വെള്ളം ഉതിർത്ത കരങ്ങൾ, ആ മുഖം എന്നും ഓർക്കും …

സത്യം

​സത്യത്തേക്കാൾ സുന്ദരമായതൊന്നു ഭൂമിയിലില്ലതു-

 മാലോകർക്കതു ഒട്ടുമിഷ്ടമില്ലയെന്നതു സത്യം !

ഒരേ മുഖം

ഞാൻ കണ്ട മുഖങ്ങളിൽ എവിടെയോ കണ്ടു മറന്ന മുഖം അതവളുടെതു മാത്രമായിരുന്നു !

അവളിലെ അവൾ  എന്നിലെ എന്നിലേക്കു

ആകൃഷ്ടയായ നാൾ; അന്ന് ഞാൻ കണ്ട കിനാവുകൾ ഇന്നുമെൻ കൺകളിൽ

കാൺക ഴായ് ഞാൻ

അവൾ എന്നിൽ നിന്നും അകന്ന് അകന്ന് പോകുമ്പോഴും ഞാൻ അവളിലേക്ക് കൂടുതൽ അടുക്കുകയായിരുന്നു.

എന്നും ഞാൻ എന്റെതല്ല എന്നു മനസ്സിൽ പറയുമ്പോഴുംഎന്നിലെ അവളോടുള്ള ഇഷ്ടം അത് അംഗീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിക്കുന്നു.

#count

cqadiehvmaevxa9

Don’t assume… Count it !

#dream

cp17_iwumaag2fmDream more than you sleep…..!

#smile

cpoiu7cuaaa6nld

from the bottom of heart..!